Film Tarantino o Mansonie – co na to Polański?

i

Autor: fot.AFP/EAST NEWS

Roman Polański - skandale i tragedie z życia 88-letniego reżysera

2021-08-18 8:44

Roman Polański 18 sierpnia 2021 kończy 88 lat. Jeden z najsłynniejszych polskich reżyserów zdobywał rozgłos nie tylko swoimi filmami, ale też skandalami.

Tragiczne wydarzenia i skandaliczne zachowania towarzyszyły mu już od młodości, a najsłynniejsze z nich, zapisały się w historii kina i przestępczości. W książce „Wybrańcy losu” Sławomira Kopra, która ukazała się właśnie nakładem Wydawnictwa Harde, opisane są wszystkie - komiczne i tragiczne - skandale z życia reżysera. Oto 16 najciekawszych  z nich.

- Polański pochodził z rodziny polskich Żydów, był synem Mojżesza Lieblinga. Co ciekawe jego matka Bula Lie­bling w czasie wojny była zatrudniona w sie­dzi­bie generalnego gubernatora hitlerowskich Niemiec na terenach Polski Hansa Franka i dys­po­no­wała stałą prze­pustką z terenu getta. Między innymi to ułatwiło ocalenie Polańskiego z zagłady żydów.

- Po wojnie Polańskim opiekował się stryj Dawid Liebling, który był kapo w jed­nym z hitle­row­skich obo­zów. Kiedy po wojnie Polański trafił pod jego opiekę, wyżywał się na bratanku, bijąc go często aż do krwi.

- Polański niemal stał się ofiarą seryjnego mordercy. Jako nastolatek chciał kupić rower, „sprzedawcą” okazał się wielokrotny morderca Roman Dziuba. Romek przeżył, bo uderzenie nie roztrzaskało mu czaszki, ale przeleżał w podziemnym bunkrze dwa dni zanim go znaleziono. Morderca został schwytany i skazany na karę śmierci. Wydarzenie to stało się kanwą filmu Polańskiego „Rower” z 1955 roku.

- Na studiach do ról chuliganów w etiudzie Polański zatrudnił prawdziwą bandę łódzkich opryszków, aby realistycznie nagrać scenę napadu na potańcówkę. Nie powiedział o tym prawie nikomu. Chuligani zaangażowali się tak, że pobili zarówno aktorów jak i ekipę, a po ich skargach Polański prawie przypłacił to usunięciem ze szkoły filmowej.

- Film „Nóż w wodzie” w przemówieniu na plenum PZPR osobiście potępił Władysław Gomułka, co na długo zakończyło karierę Polańskiego w Polsce. Jednocześnie, film otworzył reżyserowi drzwi do kariery zagranicznej.

- W Londynie Polański w specyficzny sposób rywalizował z szefem brytyjskiego Playboya Viktorem Lownesem – obliczali, który z nich będzie miał na kon­cie wię­cej „zali­czo­nych panie­nek”. Londyn był wtedy miejscem skandali obyczajowych artystycznych elit, a Polański świetnie się z tym czuł. „Jedyne, czym byłem naprawdę zain­te­re­so­wany – przy­zna­wał po latach Polań­ski – to żeby prze­le­cieć jakąś dziew­czynę. I iść dalej swoją drogą. Mia­łem nie­udane mał­żeń­stwo, wiele lat temu, więc czu­łem się cudow­nie, ponie­waż znowu dobrze mi szło z kobie­tami, a poza tym to lubi­łem się pie­przyć, gdzie popa­dło. Więc byłem swin­ge­rem, nie?” – czytamy w „Wybrańcach losu”

- Do pracy nad Dzieckiem Rosmary Polański zatrudnił Antona LaVeya, twórcę sekty Kościół Sza­tana. Dodatkowo twarz sata­ni­sty tak go zafa­scy­no­wała, że powie­rzył mu rolę sza­tana w sce­nie gwałtu na głównej bohaterce. Dzięki sukcesowi filmu Polańskiego sekta LaVeya potroiła liczbę członków. A jedna z członkiń jego sekty była wśród zabójców żony Polańskiego.

- Współpraca z Polańskim była bezpośrednim powodem rozpadu małżeństwa odtwórczyni głównej roli w filmie Dziecko Rosmary Mii Farrow z wybitnym wokalistą i aktorem Frankiem Sinatrą. Akurat tym razem nie chodziło o sprawy damsko-męskie, tylko o opóźnienia pracy spowodowane przez reżysera.

- W 1969 roku, w ciągu kilku tygodni po sobie zmarli dwaj najbliżsi przyjaciele Polańskiego Krzysztof Komeda i Marek Hłasko. „Kie­dyś Krzysz­tof przy­szedł do stu­dia i miał czarne obwódki wokół oczu jak panda – wspo­mi­nał Roman. – Pytam: »Co się stało?«. Mówi, że szli pijani z Hła­ską. Komeda upadł, roz­bił sobie głowę, a Marek go niósł, bo był typem macho. I razem upa­dli” Komeda zmarł z powodu za późno zdiagnozowanego krwiaka mózgu, a kilka tygodni później zmarł Marek Hła­sko: Nigdy nie powró­cił do rów­no­wagi psy­chicz­nej po wypadku przy­ja­ciela. Odszedł po dużej dawce alko­holu i środ­ków nasen­nych. Czy było to samo­bój­stwo? Nie wia­domo.” Masakra w domu Polańskiego wydarzyła się 2 miesiące później.

- Żona Romana Polańskiego piękna aktorka Sharon Tate była w 9 miesiącu ciąży, kiedy w nocy 8 na 9 sierp­nia 1969 roku brutalnie zamordowano ją i jej przyjaciół w willi Polańskiego. „Do posia­dło­ści Polań­skich wdarli się człon­ko­wie sekty Rodzina Char­lesa Man­sona – męż­czy­zna i trzy kobiety.- czytamy w książce Kopra - Uzbro­jone komando otrzy­mało od Man­sona roz­kaz bru­tal­nego zamor­do­wa­nia wszyst­kich prze­by­wa­ją­cych w domu osób. (…) Ofiary obez­wład­niono i spę­dzono do salonu.” Napastnicy strzelali i uderzali wielokrotnie nożem. Sharon Tate została zabita jako ostatnia, a jej ciało zawieszone pod sufitem.

- Po zabójstwie żony i przyjaciół Polański nie był traktowany jak ofiara – tylko współwinny. Zarówno zamordowanym jak i Polańskiemu media i opinia publiczna zarzucała że sprowokowali tragedię nieobyczajnym stylem życia, nadużywaniem narkotyków i praktykowaniem czarnej magii. „Jego sytu­acja – zauwa­żył iro­nicz­nie Jack Nichol­son [przyjaciel Polańskiego] – była inte­re­su­ją­cym, mode­lo­wym wręcz przy­kła­dem tego, co może zro­bić roz­głos. Został eks­ko­mu­ni­ko­wany ze wspól­noty Hol­ly­wo­odu, ponie­waż jego żona wyka­zała brak gustu, dając się zamor­do­wać i sta­jąc się pożywką roku dla gazet”

- Kiedy przed atakami mediów uciekł do Szwajcarii zła sława za oceanem przysporzyła mu popularności wśród nastolatek, w których zaczął gustować. „Zaczęły u niego bywać dziew­częta róż­nych naro­do­wo­ści, w wieku od 16 do 19 lat, naj­czę­ściej córki boga­tych rodzi­ców z całego świata – opi­sy­wał jego bio­graf, John Par­ker. – Stał się czymś w rodzaju sekret­nej atrak­cji wśród uczen­nic, a wizyty u niego – eks­cy­tu­ją­cymi wypra­wami”

- Po kryzysie związanym z morderstwem żony Polański nakręcił komedię erotyczną Co? z udziałem filmowego giganta Mar­cella Mastro­ian­niego. Film odniósł sukces tylko we Włoszech. W USA film był wyświetlany w kinach pornograficznych pod tytułem "Zaka­zane sny Romana Polań­skiego”

- W 1977 roku w czasie sesji zdjęciowej poznał 13-letnią modelkę Samanthę Gailey, którą zaprosił później do dawnej posiadłości Jacka Nicholsona gdzie uprawiali seks, a następnie odwiózł ją do domu. Dzień później został  aresztowany  i oskarżony między innymi o gwałt. Mimo wstępnej ugody uciekł z USA obawiając się wieloletniego więzienia – nigdy później nie pojawił się w Stanach. „W latach dzie­więć­dzie­sią­tych reży­ser skon­tak­to­wał się z nią i podobno wypła­cił wyso­kie odszko­do­wa­nie (około pół miliona dola­rów). Na­dal pozo­stają w kon­tak­cie e-mailo­wym, a Geimer wie­lo­krot­nie opo­wia­dała się za daro­wa­niem mu kary, zapew­nia­jąc, że ona sama już dawno mu wyba­czyła.” W latach 2010-2019 trzy inne aktorki wysuwały podobne oskarżenia wobec Polańskiego, dotyczące lat 70 i 80.

- Polański miał pecha do mocnych konkurentów w wyścigu do Oscarów. W 1963 roku jego Nóż w wodzie przegrał z Osiem i pół Federico Felliniego. W 1974 Chinatown statuetki zgarnął Fran­cis Ford Cop­pola i jego Ojciec Chrzestny II.  W 1981 roku tytuł najlepszego reżysera przypadł Robertowi Redfordowi a nie Polanskiemu za film Tess. Dopiero w 2002 roku Pianista przyniósł reżyserowi Oskara dla najlepszego reżysera pokonując miedzy innymi Martina Scordede i Pedro Almodovara. Nagrody Polański nie mógł odebrać osobiście obawiając się zatrzymania.

- Biografia Polańskiego wystarczyłaby na scenariusz niejednego filmu – i pewnie w końcu taki powstanie – nic dziwnego, że spore zarobki przyniosły reżyserowi jego książkowe wspomnienia. „Za ame­ry­kań­ską edy­cję zain­ka­so­wał pół miliona dola­rów, a następne sto pięć­dzie­siąt tysięcy przy­nio­sło mu wyda­nie książki we Fran­cji i w Niem­czech. Potem poja­wiły się edy­cje w kolej­nych kra­jach – jego życie było tak gorą­cym tema­tem, że auto­bio­gra­fia sta­wała się best­sel­le­rem natych­miast po pre­mie­rze.”

Źródło: Roman Polański - skandale i tragedie z życia 88-letniego reżysera