Lodowce

i

Autor: United Nations Photo flickr.com Lodowce

Czy Polacy boją się ZMIAN KLIMATYCZNYCH? Wyniki badania CBOS nie pozostawiają wątpliwości!

2021-06-17 14:31

Zmiany klimatu jako zagrożenie postrzega 77 proc. Polaków, przy czym 51 proc. uważa, że jest to tylko jedno z wielu niebezpiecznych zjawisk – wynika z przeprowadzonego przez CBOS badania "Transformacja energetyczna - oczekiwania i postulaty".

CBOS w czwartek, 17 czerwca, opublikował informację o wynikach badania "Transformacja energetyczna - oczekiwania i postulaty". Wynika z nich, że zdecydowana większość Polaków (77 proc.) postrzega zmiany klimatu jako zagrożenie, przy czym ponad połowa (51 proc.) uważa, że jest to tylko jedno z wielu niebezpiecznych zjawisk. 26 proc. badanych sądzi, że zmiany klimatu są jednym z największych zagrożeń dla współczesnej cywilizacji. Tylko nieliczni badani kwestionują zagrożenie związane ze zmianami klimatu (3 proc.) lub w ogóle negują to zjawisko (1 proc.). „Wagę problemu ocieplenia klimatu zdecydowanie najczęściej podkreślają badani z największych miast, liczących co najmniej pół miliona mieszkańców – niemal połowa z nich (48 proc.) twierdzi, że zmiany klimatu stanowią obecnie jedno z największych niebezpieczeństw dla współczesnej cywilizacji, a ogółem 91 proc. z nich uważa je za zagrożenie" - napisano w czwartkowym komunikacie CBOS.

Fotowoltaika – czy mnie na to stać i czy faktycznie się to opłaca?

Czy Polacy boją się zmian klimatycznych? Dokładne wyniki badania CBOS

Perspektywa zmian klimatycznych stosunkowo najmniej niepokoi mieszkańców wsi: zagrożenia z nimi związane dostrzega ogółem 71 proc. z nich. Wśród rolników zmiany klimatu uznaje za niebezpieczne łącznie 59 proc., a spora ich część uważa, że nie stanowią one istotnego zagrożenia (23 proc.) bądź twierdzi, że w ogóle nie są one zjawiskiem niebezpiecznym (13 proc.). Stosunek do tej kwestii wiąże się także z wykształceniem. Jako zagrożenie postrzega je ogółem 88 proc. badanych z wykształceniem wyższym, w tym 33 proc. zalicza je do największych zagrożeń dla współczesnej cywilizacji. Rzadziej zjawisko to budzi niepokój u osób z wykształceniem podstawowym (ogółem 65 proc.) i zasadniczym zawodowym (68 proc.) – napisano w informacji o badaniu.

Neutralność klimatyczna Polski

CBOS zapytał także o to, w jakim tempie nasz kraj powinien osiągnąć neutralność klimatyczną. Blisko połowa badanych (ogółem 48 proc.) uważa, że Polska powinna osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku, w tym 27 proc. ogółu twierdzi, że powinna to zrobić jak najszybciej – jeszcze przed wyznaczoną datą. Niewiele mniejszy odsetek (43 proc.) jest jednak zdania, że Polska powinna dążyć do neutralności klimatycznej w swoim tempie, nawet jeśli będzie to oznaczało, że osiągniemy ten cel później.

Jak wskazał CBOS, do grup społeczno-demograficznych najczęściej postulujących przyspieszenie realizacji celu, jakim jest neutralność klimatyczna i osiągnięcie jej jeszcze przed rokiem 2050, należą mieszkańcy największych miast (44 proc.), osoby najlepiej wykształcone i sytuowane (36 proc. badanych z wykształceniem wyższym, 39 proc. ankietowanych o miesięcznych dochodach per capita co najmniej 3000 zł, 39 proc. przedstawicieli kadry kierowniczej i specjalistów) oraz ludzie młodzi – do 24. roku życia (38 proc.), w tym uczniowie i studenci (39 proc.). Dochodzenie do neutralności klimatycznej we własnym tempie częściej niż przeciętnie preferują mieszkańcy wsi (52 proc.), zwłaszcza rolnicy (71 proc.), osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (51 proc.) i robotnicy wykwalifikowani (53 proc.).

Blisko trzy czwarte (74 proc.) badanych popiera rezygnację z energetyki opartej na węglu. Niespełna co piąty ankietowany (19 proc.) uważa, że wytwarzanie energii powinno opierać się głównie na krajowych zasobach węgla kamiennego.

CBOS zapytał także o to, czym należy się kierować przy transformacji energetyki. Dwie główne przesłanki, które – jak wynika z uzyskanych deklaracji – należy brać pod uwagę, to cena energii i jej koszt dla obywateli (51 proc. wskazań) oraz korzyści dla środowiska naturalnego (43 proc.). Spośród pozostałych kwestii stosunkowo najwięcej osób zwróciło uwagę na potrzebę zapewnienia ciągłości dostaw energii (29 proc.). Niewiele mniej do priorytetów zaliczyło bezpieczeństwo technologii produkcji energii i korzystanie z krajowych źródeł wytwarzania energii (po 27 proc.).

„Na tle wszystkich wymienionych spraw stosunkowo najmniej ważnymi przesłankami wprowadzanych zmian wydają się z – jednej strony – polityka Unii Europejskiej i zobowiązania międzynarodowe (12 proc.), z drugiej – skutki transformacji dla górników (13 proc.)” – napisano w komunikacie CBOS.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej, imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Badanie zrealizowano od 6 do 16 maja br. na próbie liczącej 1163 osoby.

Źródło" PAP

Źródło: Czy Polacy boją się ZMIAN KLIMATYCZNYCH? Wyniki badania CBOS nie pozostawiają wątpliwości!